Login Form

ลืมรหัสผ่าน? | สมัครสมาชิก
Main Menu
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อสอบถาม
สรุปสัมมนาผู้นำนักศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
สาระน่ารู้
คู่มือกิจกรรม/แบบฟอร์มต่าง ๆ
ลิ้งค์
Gallery
ประวัติความเป็นมาโดยย่อของหน่วยงาน

 สำนักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษามีลำดับการก่อตั้งและให้บริการดังนี้

            ฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรียกชื่อในขณะนั้นว่า ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ได้ขยายงานมาจากหน่วยงานย่อยเดิมหลายหน่วยงานคือ งานปกครองนักศึกษา งานสโมสรนักศึกษา งานแนะแนว       งานจัดหางาน งานรักษาดินแดน และงานรักษาพยาบาล โดยมีหน้าที่และภารกิจในการดูแลความประพฤติ ระเบียบวินัย การแต่งกายของนักศึกษา การให้บริการด้านการแนะแนวการศึกษา ปัญหาส่วนตัว อาชีพ บริการจัดหางาน ให้คำปรึกษาแนะนำ ดูแลการดำเนินงานต่าง ๆ ของนักศึกษา รวมทั้งรับผิดชอบการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รับผิดชอบจัดงานพิธีสำคัญ เช่น พิธีปฐมนิเทศ พิธีไหว้ครู พิธีปัจฉิมนิเทศ งานนัดพบแรงงาน ควบคุมดูแลด้านสวัสดิการต่าง ๆ ให้นักศึกษา เช่น การรักษาพยาบาล    การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร  บริการรถรับ-ส่งนักศึกษา  บริการให้เช่าตู้เก็บของ  เป็นต้น

            พ.ศ. 2528 ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษาได้ปรับโครงสร้างการบริหาร โดยแต่งตั้งหัวหน้าแผนก และแบ่ง สายงานรับผิดชอบออกเป็น 3 แผนก คือ แผนกแนะแนว แผนกกิจกรรมนักศึกษา และแผนกบริการทั่วไป     จนกระทั้งเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาขึ้น และให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาอยู่ในสังกัดของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

            วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2533 ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ปรับโครงสร้างการบริหารงาน และแบ่งงานออกเป็น 5 แผนก คือ แผนกกิจกรรมนักศึกษา แผนกแนะแนวและจัดหางาน แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา แผนกวินัยนักศึกษาและการปกครอง และแผนกธุรการศิษย์เก่าฯ

            วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2535 ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ 75/2535 เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และแบ่งหน่วยงานออกเป็น 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ สำนักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา สำนักทะเบียนนักศึกษา  และฝ่ายโครงการนานาชาติ

            วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  สำนักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษาได้ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน  โดยมีคำสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ 204/2547 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษาเพิ่มขึ้นอีก 1 ตำแหน่ง 

            ปีการศึกษา 2548  สำนักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหน่วยงาน  โดยได้มีคำสั่งให้แผนกการเงินกิจกรรมนักศึกษา  ย้ายไปสังกัดสายการคลัง  จึงทำให้ปัจจุบันสำนักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา  ประกอบด้วย 3 แผนก  คือ

            แผนกกีฬา มีหน้าที่ดูแลการจัดกิจกรรมด้านกีฬาของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมกีฬา รวมทั้งผู้ฝึกสอนกีฬาประเภทต่าง ๆ จัดเก็บและบันทึกประวัตินักกีฬา และประวัติการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการกีฬา

            แผนกกิจกรรมนักศึกษา      มีหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำกิจกรรมของนักศึกษา

ประสานงานการใช้สถานที่ และติดตามผลการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ สโมสรนักศึกษา ภาคพิเศษ คณะ วิทยาลัยนานาชาติ และชมรมต่าง ๆ (ยกเว้นด้านกีฬา) ตลอดจนการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรดีเด่นแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก

            แผนกศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีหน้าที่ประสานงานและเป็นสื่อกลางในการจัดงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จัดทำวารสารศิษย์เก่าฯ จัดทำประวัติข้อมูลศิษย์เก่าฯ และจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า เป็นต้น